Gratis frakt vid köp över 1500KR

OUR RESPONSIBILITY - ETHICAL HAIR EXTENSION

Du bör känna dig trygg med att löshåret du använder är säkert och har en god etisk bakgrund. För oss är det viktigt att varje steg i processen, från donator till fabrik till oss, och sedan till dig, är involverat. Det hår du får ska vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Ingen ska lida för skönhets skull. För oss är det viktigt att dela med oss av de etiska aspekterna av vårt arbete, bakom kulisserna i produktionen och framför allt hela processen från hårets ursprung till färdig produkt.

Fabriken och LuxusHairs anställda inspekterar håret genom stickprovskontroller innan det slutligen skickas till kunden. Hos LuxusHair är det avgörande att processen, kvaliteten, längden och färgen uppfyller de standarder som satts av LuxusHair så att du alltid kan vara trygg med att håret du får är av högsta kvalitet.

En Inblick i Leverantörerna LuxusHair erbjuder äkta mänskligt hår från frivilliga donatorer i Sydasien. Vi har strikta krav på kvalitet, service och säkerhet, så att du kan vara säker på att dina löshår överensstämmer med dina och våra värderingar. Det är viktigt att betona att det hår du köper från LuxusHair INTE är tempelhår och kommer från frivilliga donatorer som får ersättning för sitt hår. Hårförlängningar är ett hantverk som kräver stor precision och tillverkas av skickliga arbetare med en genomsnittlig ålder på 40 år. Våra anställda tas väl om hand med försäkring, helger lediga, semesterdagar, 8-timmars arbetsdagar, pension och gratis lunch. Leverantörerna är stolta över sina pålitliga anställda som arbetar med dem i genomsnitt 8 år.

Vår Etiska Kod LuxusHair följer en etisk kod för alla leverantörer och underleverantörer. Vi ingår inga avtal utan fullständig öppenhet och samtycke.

Anställning och Diskriminering: Anställda bör erbjudas juridiskt bindande anställningskontrakt som specificerar lön, arbetstider, semester, sjuklön och frånvaro. Leverantören måste grunda säkerhets- och pensionsförmåner på detta. Anställda bör erbjudas arbete baserat på deras förmåga att utföra arbetsuppgifterna och aldrig på grund av deras tro, ras, färg, kön, nationalitet, religion, ålder, moderskapsledighet eller liknande.

Barnarbete är Strikt Förbjudet: LuxusHair tillåter inte arbete utfört av barn under 18 år. Leverantörer måste tillhandahålla officiell dokumentation för att verifiera arbetarnas ålder. Allt arbete är frivilligt och utförs av vuxna människor.

Lön och Arbetstider: Alla leverantörer måste se till att arbetstiden, lönen och övertidsbetalningen överensstämmer med alla gällande lokala lagar. Arbetsdagar bör inte överstiga 8 timmar, med undantag för frivillig övertid. Övertid är frivilligt arbete som arbetaren själv måste begära. Arbetaren bör ha minst 1 ledig dag per vecka. Vi kräver även betald sjukfrånvaro, moderskapsledighet och helgdagsledighet. Lön bör ges med skriftlig dokumentation över antalet arbetade timmar.

Arbetsvillkor: Alla leverantörer bör behandla alla arbetare med respekt och värdighet och ge dem en säker och hälsosam arbetsmiljö. Gällande lokala lagar och förordningar angående arbetsförhållanden, inklusive hälsa och säkerhet, sanitet, brandsäkerhet, riskskydd och elektrisk, mekanisk och strukturell säkerhet bör följas. Leverantörer får inte använda kroppsstraff eller någon form av fysisk eller psykologisk tvång, såsom hot om våld, sexuella trakasserier eller andra övergrepp. Arbetslokalen bör ha tillräcklig ventilation och temperaturkontroll. Brandsläckare bör finnas tillgängliga för alla anställda, och nödutgångar bör vara tydligt markerade och fria från hinder. Alla anställda bör ha tillgång till rent dricksvatten när som helst. Arbetsuppgifterna bör vara hållbara för alla anställda, och leverantören är ansvarig för att skapa god säkerhet och ergonomi.

Mänskligt Hår: Leverantören garanterar att det insamlade håret är från frivilliga donatorer och ersätter dem rättvist för marknadsvärdet. Ingen bör uppmanas att sälja sitt hår, varken av leverantören eller eventuella underleverantörer.

Miljöansvar: Alla produkter tillverkas med hänsyn till både miljön och hälsan och säkerheten för alla människor som är involverade i processen. LuxusHair ställer följande krav på sina leverantörer:

Följa lokal miljölagstiftning
Giftiga material måste dokumenteras
Arbeta för att minska avfall
Ha bra rutiner för återvinning av råvaror
Deras avfall får inte påverka kvaliteten på färskvatten, grundvatten, jord eller mat.
Arbeta för att säkerställa att vatten- och energiresurser används minimalt
Miljöfarliga material ska vara tydligt märkta och hanteras med försiktighet. Detta bör lagras på en säker plats för att skydda anställda och miljön.
Tack för att du bryr dig

loader
Laddar...